Kontrolno telo


Na osnovu odluke Akreditacionog tela Srbije, br. 371/2016 od 04.08.2016. godine, Jugotrade d.o.o. Beograd Kontrolno telo je akreditovano pod akreditacionim brojem 06-181, kao kontrolno telo tipa C po standardu ISO/IEC 17020:2012, za obavljanje poslova kontrolisanja merila električne energije, u skladu sa obimom akreditacije (Sertifikat o akreditaciji,Obim akreditacije).

Rešenjem Ministarstva privrede, br. 393-4/0-02-3168/3 od 30.08.2016. godine, Jugotrade d.o.o. Beograd Kontrolno telo je ovlašćeno za obavljanje poslova overavanja brojila električne energije, upisano u Registru ovlašćenih tela pod brojem OT 103 (Registar ovlašćenih tela).

Kontrolno telo se nalazi u sedištu kompanije u Beogradu, a oformljeno je 2015. godine, nabavkom najmodernije kontrolno-merne opreme za ispitivanje brojila električne energije i angažovanjem stručnih kadrova:
  • Oprema se sastoji od sistema za overu brojila najnovije generacije sa stalkom za 20 brojila, vođen kontrolisanim generatorom napona i struje, izlazne struje do 120 A i povezan sa računarom uz pomoć posebnog softvera za čuvanje podataka.
  • Poslove izvršavaju posebno obučeni kadrovi Jugotrade-a koji su prošli specijalnu obuku proizvođača opreme.

Kontrolno telo funkcioniše kao nezavisna celina u okviru kompanije Jugotrade d.o.o. Beograd i pruža usluge prvog, periodičnog i vanrednog overavanje brojila električne energije sledećih metroloških karakteristika:
1) Opsezi merenja
3x57,7/100 V; 3x230/400 V
Imax=100 A
2) Klase tačnosti:
- statička brojila aktivne električne energije klase tačnosti 1 i 2
- indukciona brojila aktivne električne energije klase tačnosti 1 i 2
- vrsta kontrolisanja: prvo, redovno i vanredno kontrolisanje
Overavanje merila se sprovodi po zahtevu koji se predaje u pisanoj formi, uz koji se prilaže dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi koja se uplaćuje na račun br. 840-742221843-57, model 97, poziv na broj 44-018.
Merilo koje se overava mora biti očišćeno i pripremljeno u skladu sa uputstvom proizvođača, tehnički ispravno, kompletno sa svim pripadajućim delovima, mora funkcionisati u skladu sa propisanim metrološkim zahtevima i biti u takvom stanju da se nesmetano može pristupiti pregledu i žigosanju.
Overavanje merila obuhvata:
1) proveru funkcionalnosti merila;
2) pregled i ispitivanje radi utvrđivanja usaglašenosti merila sa propisanim zahtevima za ta merila;
3) označavanje (žigosanje) merila, odnosno izdavanje uverenja o overavanju merila.
Overavanju merila prethodi pregled i utvrđivanje kompletnosti zahteva za overavanje merila, kao i prepoznavanje i identifikacija merila, odnosno provera natpisa i oznaka na merilu koje je postavio proizvođač, provera službene oznake tipa merila za merila za koje je obavezno odobrenje tipa merila i provera ispravnosti postavljenih žigova.
Ako se prilikom pregleda merila utvrdi da merilo ispunjava propisane zahteve žigosaće se, odnosno izdati uverenje o overavanju merila. Ako se pregledom merila utvrdi da merilo ne ispunjava propisane metrološke zahteve, odnosno da nije podesno za nameravanu upotrebu, donosi se rešenje kojim se odbija overavanje merila.
Zahtevi za overavanje merila kao i ostala relevantna dokumenta se mogu preuzeti putem sledećih linkova: